Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)

Indikatoren viser antall beboere i prosent av antall plasser i institusjoner (sykehjem, aldershjem og barneboliger) totalt i kommunen. Ekskludert avlastningsinst. Det er korrigert for evt. utleide plasser og statlige plasser er fratrukket. Tall for 2018 kan ikke vises siden indikatoren er under revisjon. Teller: antall oppholdsdøgn gjennom året i institusjon, ekskl. avlastninginst/365* 100. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS/KPR-register Nevner: antall plasser i institusjon lokalisert i kommunen, inkl. aldershjem og barnebolig, ekskl. avlastningsinst. Datakilde: KOSTRA skjema 5 punkt 3