Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet

Indikatoren angir antall beboere 80 år og over i bolig m/ heldøgns bemanning i forhold til antall beboere i bolig m/ heldøgns bemanning. Heldøgns bemanning innebærer at det er minst én ansatt tilstede i bygningen/bofellesskapet hele døgnet. Teller: Beboere 80 år og over i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet*100. Nevner: Beboere i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet. Datakilde: KOSTRA skjema 4, punkt 6.