Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Teller=Korrigerte brutto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, Funksjonene 253 og 261, artene((010..290)+429+590)- artene (690,710,729,790)*1000. Datakilde: kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Plasser i i alt, institusjoner med kommunal drift (også kommunale foretak og interkommunal drift), barneboliger og avlastningsboliger inkludert. Datakilde: KOSTRA skjema 5, pkt 3, samt sektor hentet fra Enhetsregisteret via institusjonens organisasjonsnummer.