Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter