Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner