Mengde slam disponert til eksport (tonn tørrstoff)