Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (tonn tørrstoff)