Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid

Indikatoren viser andel elever og lærlinger, 25 år og eldre, som for fem år siden startet i videregående opplæring og ikke har hatt aktivitet tre år forut for starttidspunktet, og som har bestått videregående opplæring i løpet av normert tid. Som voksne regnes alle som er 25 år eller eldre og starttidspunktet regnes uavhengig av trinn. For å begrense innholdet til «nye» voksne deltakere, settes det som krav at de ikke skal ha hatt aktivitet tre år forut for starttidspunktet. Startpopulasjonen inkluderer ikke praksiskandidater. Andel av elever og lærlinger, 25 år og eldre, som har bestått vgo i løpet av normert tid = (Deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av normert tid) / (Deltakere som startet i videregående opplæring for fem år siden) * 100 Teller: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått videregående opplæring i løpet av normert tid, etter skolefylke. Nevner: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i videregående opplæring for fem år siden, etter skolefylke. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).