Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere

Antall årsverk til funksjon 338 (Forebygging av branner og andre ulykker) og funksjon 339 (Beredskap mot branner og andre ulykker) pr. 1000 innbyggere (ved utgang av statistikkår). Det er utregnet en felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)