Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern

(Netto driftsutgifter til funksjon 338+339/antall innbyggere pr. 31.12.) - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338, 339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.