Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern

(Netto driftsutgifter til funksjon 339 / antall innbyggere pr. 31.12.)*1000 - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.