Net operating expenditures function 339 per inhabitant, corporate

((mr("Netto driftsutgifter til funksjon 339, konsern"))/(mr("Folkemengde i alt")))*1000 339: Preparedness for fires and other accidents.