Netto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern

Netto driftsutgifter kan si noe om hvor mye av de frie midlene som (fylkes-) kommunene prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdende. Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tisludd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføring fra staten. funksjon("339")+(mr("Netto driftsutgifter, art, konsern")) Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.