Netto driftsutgifter til 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern

Netto driftsutgifter til funksjon 338 / netto driftsutgifter til funksjon 338 + 339 Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (338), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). Nevner = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338 og 339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). Beregning: ((mr("Netto driftsutgifter til funksjon 338, konsern"))/(mr("Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern")))*100 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.