Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (Netto driftsutgifter til funksjon 338 / antall innbyggere pr. 31.12.)*1000 - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (338), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk. Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker.