Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.