Brutto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern

Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde viser hvor mye den enkelte tjenesten koster i løpet av et år. Begrepet omfatter de løpende utgiftene til tjenesten inkludert avskrivninger korrigert for viderefordeling av utgifter. Definisjon (fylkes-)kommune: Kontoklasse 1 (driftsregnskapet), funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729)] + kontoklasse 3, funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..370, 400..470, 590) – (690, 710, 729, 775, 780, 880, 895)] Definisjon (fylkes-)kommune eks. (fylkes-)kommunale foretak, inter-(fylkes-)kommunale selskaper og - samarbeider: Kontoklasse 1, funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480, 590)-(690)]. Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.