Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern

Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern. Funksjon 339 er beredskap mot branner og andre ulykker.