Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern

Brutto driftsutgifter, funksjon 338 - forebygging av branner og andre ulykker, per innbygger