Brutto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern

Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde viser hvor mye den enkelte tjenesten koster i løpet av et år. Begrepet omfatter de løpende utgiftene til tjenesten inkludert avskrivninger korrigert for viderefordeling av utgifter. Funksjon 338 er forebygging av branner og andre ulykker.