Delen barn med barnevernstiltak per 31.12.

Prosentdelen barn i dei ulike aldersgruppene som mottok barnevernstiltak per 31.12. i rapporteringsåret.