Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året

Prosentdelen barn i dei ulike aldersgruppene som mottok tiltak i løpet av rapporteringsåret.