Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen.
Variabelen omfatter årets merforbruk i driftsregnskapet. Merforbruk skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter = (årets merforbruk i driftsregnskapet/ brutto driftsinntekter)*100.
Teller = årets merforbruk i driftsregnskapet er kontoklasse 1 og 3, funksjon 899, art 980.
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..670,700..780,800..895,920) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(600..670,700..770,800..877,890,920),(375,380,475,480)].
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Frem til og med 2019 var det anledning til å avslutte driftsregnskapet med et mindreforbruk (overskudd).
Variabelverdi med negativ fortegn viser merforbruk i driftsregnskapet dette året. Variabelverdi med positivt fortegn viser mindreforbruk (aktuelt for årene til og med 2019).