Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem

Teller: Beboere 80 år og over på institusjon, dvs. sykehjem eller aldershjem pr. 31.12. Både langtidsopphold og tidsbegrenset opphold er inkludert, eksklusive avlastningsopphold. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register. Nevner: innbyggere 80 år og over. Datakilde: SSB befolkningsstatistikk.