Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold

Teller: Beboere 80 år og over på institusjon, dvs. sykehjem, aldershjem eller avlastningsinstitusjon/-bolig pr. 31.12. Både langtidsopphold og tidsbegrenset opphold er inkludert, også avlastningsopphold. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register. Nevner: innbyggere 80 år og over. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.