Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester

Teller: Antall unike brukere per 31.12. av hjemmetjenester 80 år og over av minst én av tjenestene i KOSTRA-funksjon 254, dvs. flg. tjenester: Praktisk bistand: hjelp til daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål, Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse BPA, helsetjenester i hjemmet (tidl. «hjemmesykepleie»), avlastning utenfor institusjon, omsorgsstønad. (Rehab utenfor inst. tom. 2018). Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register. Nevner: Antall innbyggere 80 år og over per 31.12.