Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger

Teller: Brutto driftsutgifter (ev. kjøp fra privat virksomhet eller andre kommuner er inkludert) til flg. KOSTRA-funksjoner: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid, 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 255 Medfinansiering av somatiske tjenester (2012-2015), 256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester, 261 Institusjonslokaler. Nevner: Innbyggere pr 31.12.