Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning

Teller: Brukerrettede avtalte årsverk i omsorgstjenester utført av personer med helsefaglig utdanning. Nevner: Avtalte årsverk i brukerrettede omsorgstjenester i alt=Omsorgstjenestene i alt - Servicefunksjon - Administrativt personell. Datakilde: a-ordningen, 3. uke i november. Inkluderer vikarer, permisjoner og sykefravær, men ikke overtid. Omfatter også årsverk fra privat virksomhet som utfører tjenester på vegne av kommunen.