Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc

Populasjonen er sykehjem eller aldershjem, eksklusive rene avlastningsinstitusjoner/-boliger og barneboliger. Institusjoner inkluderes uavhengig av om det er kommunal eller privat eierform og drift, så lenge de er en del av det kommunale tilbudet. Gjelder rom som er lokalisert i kommunen, uavhengig av eventuelle kjøp/salg av plasser over kommunegrensene. Teller: brukertilpassede enerom med direkte adkomst fra beboerens rom til eget bad og WC. Med "brukertilpasset " menes det at rommet er utformet/innredet slik at den aktuelle beboers behov blir møtt, samtidig som nødvendig pleie kan skje på en hensiktsmessig måte. Nevner: Antall rom i sykehjem eller aldershjem totalt lokalisert i kommunen, eksklusive eventuelle KAD/øyeblikkelig hjelp-plasser. Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom. Datakilde: KOSTRA-skjema 5 "Helse- omsorgsinstitusjoner", punkt 3.