Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

Teller: Brutto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon og 261 institusjonslokaler. Datakilde: SSBs KOSTRA-regnskap. Nevner: Oppholdsdøgn totalt i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig) gjennom året, betalt av kommunen. Eventuelle kjøp fra privat virksomhet eller andre kommuner er inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.