Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter

Indikatoren angir prioritering av kommunens frie midler til komunehelsetjenesten. Teller: Netto driftsutgifter til følgende KOSTRA-funksjoner: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid, 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering. Nevner: Kommunens bruk av frie midler totalt på alle områder.