Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter

Indikatoren angir prioritering av kommunens frie midler til omsorgstjenesten. Teller: Netto driftsutgfifter til følgende KOSTRA-funksjoner: 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester, 261 Institusjonslokaler. Nevner: Kommunens bruk av frie midler totalt på alle områder.