Tverretatlig konsultasjonsteam (Ja/ Nei)

Har kommunen et tverretatlig konsultasjonsteam knyttet til avdekking og oppfølging av vold og overgrep i nære relasjoner? (Ja/ Nei)