Årsverk koordinator vold i nære relasjoner

Hvis ja, angi antall årsverk som er knyttet til dette koordineringsansvaret for arbeidet mot vold i nære relasjoner (inntil 1 desimal):