System for internkontroll i krisesentertilbudet (Ja/ Nei)

Har kommunen etablert et system for internkontroll for å sikre at kommunens krisesentertilbud oppfyller lovens krav (jf. § 8 i krisesenterloven)? [Ja/Nei]