Barn 6-15 år i kommunens kulturskole

Indikatoren viser andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole av antall barn i alder 6-15 år. ((antall kulturskoleelever i grunnskolealder i fjor * 7/12 + antall kulturskoleelever i grunnskolealder * 5/12) / antall personer 6-15 år) * 100. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.