Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger

Teller: Brutto investeringsutgifter (kontoklasse 0. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .