Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.