Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger

Netto driftsutgifter til allmenn kultur per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370: Netto driftsutgifter til folkebibliotek, funksjon 373: Netto driftsutgifter til kino, funksjon 375: Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 377: Netto driftsutgifter til kunstformidling, funksjon 385: Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter, funksjon 386: Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg. Data er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.