Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning = Antall barn med barnehageplass korrigert / Årsverk til grunnbemanning. Teller = Antall barn i ordinære barnehager, korrigert for alder og oppholdstid. Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall 3- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Summen divideres med 45. Nevner = Antall årsverk til grunnbemanning i barnehager. Inkluderer pedagogisk leder og annen grunnbemanning. (Annen grunnbemanning tilsvarer de gamle stillingskategoriene barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistenter). Datakilde: BASIL.