Innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO

Indikatoren viser andelen elever i 1.-4. trinn (6-9 år) som har et skolefritidstilbud, uavhengig av om det skjer i kommunal eller privat regi. Antall elever i kommunal og privat SFO i forhold til antall innbyggere 6-9 år, prosent = (Antall elever i kommunal og privat SFO)/(Antall innbyggere 6- 9 år)*100 Teller = Antall elever i kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704) Nevner = Antall innbyggere 6- 9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk