Barn det er sendt varsler om til foresatte

Antall barn det er sendt varsler om til foresatte (jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4) om pasientens gjentatte uteblivelser fra time på tannklinikken, og at det blir vurdert å sende bekymringsmelding til barnevernet dersom pasienten ikke møter.