Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje

Indikatoren viser hvor mye (i %) av total kommunal vannleveranse som går tapt ved lekkasje. Beregningsformel for indikatoren: (Volum til lekkasje / Totalt forbruk)*100 Teller = Volum til lekkasje Nevner = Totalt forbruk Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).