E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater

Andel av innbyggerne som får vann fra vannverk der hygiene-prøvene er tilfredstillende etter drikkevannsforskriftens kvalitetskrav. Beregningsformel for indikatoren:(Antall innbyggere tilknyttet anlegg med tilfredstillende hygienisk kvalitet)/(Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning)*100 Teller: Antall innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli. Nevner: Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning. Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).