Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211, 221) / (Antall innbyggere 1-5 år) *1000. Teller = Netto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, funksjonene 201, 211 og 221, artene (010..480) + 590 - (600..780, 800..895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall innbyggere 1-5 år. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.