Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (funksjonene 201 "Barnehage", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Barnehagelokaler og skyss") i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjonene 201, 211 og 221) / (Kommunens samlede netto driftsutgifter) *100 Teller = Netto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, funksjonene 201, 211 og 221, artene (010..480) + 590 - (600..780,800..895). Nevner = Kommunens samlede netto driftsutgifter alle tjenestefunksjoner (100..790), artene (010..480) + 590 - (600..780,800..895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).