Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar

Antall kilometer veier og gater kommunen har ansvar for som er tilrettelagt for syklende. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel i kommuner.