Institusjon - alle disponible plasser

Plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig/-institusjon), korrigert for kjøp og salg over kommunegrenser, inkludert private plasser som inngår i det offentlige tilbudet