Innvandrerbarn

Innvandrerbarn omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.