Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn = (Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år) / (antall innvandrerbarn 1-5 år eksklusive utvalgte land) * 100. Teller = Antall barn 1-5 år i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Datakilde: BASIL. Nevner = Antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn (omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 31.12) eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.