Elever i videregående opplæring som er i skoleopplæring

Indikatoren viser andelen av personer i videregående opplæring som er i opplæring i skole. Tallet omfatter elever i alternativ vg3 på skole, alle som får alternativ videregående opplæring og elever registrert med elevstatus "V" (voksne). Andelen i videregående opplæring som er elever = ((Elever i videregående opplæring, bostedsfylke)/(Elever og lærlinger i alt)*100 Teller: Elever i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret), bostedsfylke. Kilde: VIGO. Nevner: Elever, inkludert alle elever i alternativ videregående opplæring + lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Kilde: VIGO